انجام فصل چهارم پایان نامه

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه و یا نمونه آماری آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود.
داده های خام با استفاده از نرم افزارهای مناسب، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند (افتخاری ، 1394).
داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده، منابعي خام هستند كه بايد با وسايل مناسب تجزيه و تحليل و تشريح شده تا بتوانند بار كاربردي اطلاعاتي خود را منتقل نمايند.
در تحقيقي از اين دست، مناسب‌ترين وسيله براي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌هاي به‌دست آمده، تحليل هاي آماري هستند.
با تحليل هاي آماري ما رابطه بين متغيرهاي مختلف را پيدا كرده و در نهايت به پاسخ سؤال‌هاي مورد نظر خود خواهيم رسيد (حسن زاده ،1382).
در این فصل پس از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از نرم افزارهایLisrel 8.5 و Spss 16 از طریق شاخص های توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه تحلیل داده ها می پردازیم.
در بخش نخست، داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، توصیف و سپس به منظور ایجاد مدل اندازه گیری برازنده و قابل قبول، تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل، در مورد کلیه عوامل نهفته متغیرهای تحقیق انجام می گیرد.
در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع آماری با استفاده از SPSS همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار می گیرند.
در پایان با استفاده از تحلیل مسیر، روابط علی بین فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.