حجم نمونه و نرمال بودن توزیع داده ها در نرم افزار اسمارت پی ال اس

چکیده:

مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت PLS به مفروضات پارامتریک نیاز ندارد و می‌تواند تجزیه و تحلیل را با اندازه‌های نمونه کوچک‌تر انجام دهد.

با این حال، این فرض اشتباه است که در نظر بگیریم که مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت PLS به عنوان راه حلی برای داده های غیر عادی و اندازه نمونه کوچک استفاده می شود .

داده‌های بسیار غیرعادی می‌توانند در ارزیابی اهمیت پارامترها مشکل ایجاد کنند.

زیرا خطاهای استاندارد ناشی از راه‌اندازی را افزایش می‌دهد و احتمال برخی از روابط را کاهش می‌دهد که به‌عنوان معنی‌دار ارزیابی می‌شوند.

بر خلاف تفکر رایج، ملاحظات اندازه نمونه نقش ساختاری در استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت PLS ایفا می کند.

محققان ممکن است تصمیم بگیرند که آیا حجم نمونه برای ماهیت تحقیق مورد نظر مناسب است یا خیر.

با این حال، استفاده از یکی از رویکردهای مورد نیاز نمونه گیری در ادبیات به عنوان راهنما مفید است.

روش‌های نمونه‌گیری مانند جداول پاور، شبیه‌سازی مونت کارلو و ریشه مربع معکوس و گاما نمایی به ندرت در مطالعات انجام می شود.

زیرا این روش ها دارای برخی مشکلات هستند.

روش جداول پاور می‌تواند منجر به تخمین‌های بسیار نادرست از حداقل اندازه نمونه مورد نیاز شود ولی شبیه‌سازی مونت کارلو بسیار زمان‌بر است و روش‌های مبتنی بر معادله برای انجام آن بسیار پیچیده هستند.

بنابراین، بیشتر تکنیک‌های ترجیحی (1) ارزیابی ذهنی و (2) رویکرد 10 برابری با محتوای کاربرپسندتر است.

در حالی که نویسندگان با مطالعات بسیاری مواجه بودند که روش نمونه‌گیری را ذکر نمی‌کردند و به طور ذهنی تصمیم می‌گرفتند که آیا حجم نمونه کارآمد است یا خیر، تا زمانی که محققان درک عمیقی از متغیرها داشته باشند مفید به نظر می‌رسد.

اما به گفته بارکلی و همکاران، برای ایجاد زمینه های روش شناختی بیشتر، در مدلسازی معادلات ساختاری حجم نمونه باید 10 برابر بزرگ‌تر از بیشترین تعداد شاخص‌های شکل‌دهنده مورد استفاده برای اندازه‌گیری سازه یا بیشترین تعداد مسیرهای ساختاری هدایت‌شده به یک سازه پنهان خاص در مدل باشد.

قانون سرانگشتی 10 بار درست زمانی می تواند معنی دار باشد که اندازه های اثر قوی و قابلیت اطمینان بالای شرایط آیتم های اندازه گیری برآورده شود.

واژگان کلیدی:

تحلیل آماری، انجام فصل چهارم پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه، اسمارت PLS.

 منبع:

Sedej, Tanja. (2021). The change management process in the contemporary environment. International Journal of Diplomacy and Economy. 7. 66. 10.1504/IJDIPE.2021.10037507.