مدل اندازه گیری

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول

مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) مدلی است که یک متغیر را به شاخص های آن پیوند می دهد. در این تحقیق هر متغیر دارای یک شاخص بازتابی است. در مدل بیرونی ارزیابی را می توان با آزمون هایی انجام داد که از جمله آن ها می توان به آزمون روایی همگرا، آزمون روایی افتراقی و آزمون پایایی ترکیبی اشاره کرد.
اعتبار همگرا، همبستگی بین متغیرهای آشکار/شاخص‌ها را با متغیرهای نهفته اندازه‌گیری می‌کند که بر اساس همبستگی بین نمرات آیتم‌ها با نمرات حاصل از این ساختار تخمین‌ها ارزیابی می‌شوند یا از مقدار بارگذاری بیرونی هر شاخص قابل مشاهده است. مقدار بارگذاری خارجی بین 0.5 – 0.6 در تحقیقات اولیه کافی در نظر گرفته می شود (چین، 1998). همچنین می توان آن را از AVE (متوسط ​​واریانس استخراج شده) مشاهده کرد که در آن مقدار AVE > 0.5 می توان گفت که ارزش اعتبار همگرا خوبی دارد (Henseler, et al., 2009).

آزمون اعتبار تمایز برای اطمینان از این است که هر مفهومی از هر متغیر پنهان با سایر متغیرها متفاوت است. ارزیابی آزمون اعتبار تمایز را می توان از مقدار بارگذاری متقاطع مشاهده کرد، جایی که مقدار بارگذاری متقاطع از یک متغیر پنهان باید بیشتر از سایر متغیرهای پنهان باشد (هنسلر، و همکاران، 2009).

بر اساس نتیجه آزمون اعتبار تفکیک، در جدول 1 مشاهده می شود، هر مقدار بارگذاری متقاطع هر متغیر پنهان قبلاً دارای مقدار بالاتری نسبت به سایر متغیرها است. ارزش اعتبار تفکیک بالا ثابت می کند که یک سازه قادر به ثبت پدیده مورد اندازه گیری است. پایایی مرکب یک پایایی ضریب است که اندازه گیری یک سازه را توصیف می کند. معیارهای قابلیت اطمینان یک متغیر را می توان با بررسی مقدار پایایی ترکیبی برای هر متغیر پنهان ارزیابی کرد. اگر مقدار قابلیت اطمینان ترکیبی بالای 0.7 باشد، یک متغیر نهفته قابل اعتماد است (Chin, 1998).

مدل ساختاری

تحلیل مدل ساختاری (مدل درونی) برای مشاهده رابطه بین متغیرهای پنهان در مدل و همچنین نشان دادن برازش مدل بین متغیرها انجام شد. مدل درونی تست را می توان از مقدار Goodness of Fit (GoF) و Chi-square نشان داد.
مقدار GoF برای ارزیابی مدل ساختاری و اندازه گیری کلی استفاده می شود. مقدار GoF به دست آمده از محاسبات 0.438 (GoF بزرگ) نشان می دهد که مدل از قابلیت بالایی در توضیح داده ها برخوردار است به طوری که می توان گفت مدل معتبری را تشکیل می دهد. مدل ساختاری و اندازه‌گیری کلی تأثیر خوبی در بین متغیرها دارد و مدل برازش خوبی دارد.