لجستیک

برای زندگی تجاری، لجستیک را می توان به عنوان چیزهای مناسبی توصیف کرد که در مکان و زمان مناسب قرار گرفته اند. از این طریق می توان رضایت مشتری شرکت ها را افزایش داد، هزینه های مدیریتی را کاهش داد و قطعا به استراتژی های بازاریابی و اهداف سازمانی دست یافت. در چنین بخش مهمی، هر نوع تصمیمی باید به درستی و عملی اتخاذ شود. در دنیای امروزی که به طور مداوم در حال پیشرفت است، لجستیک موضوع اصلی زندگی تجاری است.

چنین بخش مهمی، تصمیم گیرندگان با مشکلات تصمیم گیری مواجه هستند. تصمیم گیری در استفاده روزمره مهم است، اما برای زندگی تجاری نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت. به عنوان مردم عادی، موسسات نیز با روش های اکتشافی تصمیم می گیرند. اما با روش هایی (فرایند شبکه تحلیلی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) که ساعتی پیشنهاد کرده است، تصمیم گیری نتایج قطعی و صحیح تری دارد.

فرآیند تحلیلی شبکه ای

انتخاب یا اولویت بندی جایگزین ها از مجموعه ای از گزینه های موجود با توجه به معیارهای متعدد، اغلب به تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) اشاره می شود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) روش های رایجی هستند که به وسیله آنها مشکلات تصمیم گیری چند معیاره را حل می کنند.

مسئله تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی در سطوح مختلف در هر دو روش [1] ساختار یافته است. اولویت‌های محلی در ANP به همان روشی که در AHP با استفاده از مقایسه‌ها و قضاوت‌های زوجی تعیین می‌شوند [2]. فرآیند شبکه تحلیلی تعمیم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ساعتی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری است [3].

مشابه AHP، اولویت ها در ANP به طور غیرمستقیم از قضاوت های مقایسه های زوجی ارزیابی می شوند [4]. در ادبیات، روش ANP برای حل مسائلی مانند انتخاب پروژه تحقیق و توسعه [5]، ارزیابی عملکرد [6]، اجرای اجرای عملکرد کیفیت [7]، انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) [8] استفاده شده است. در این مقاله از ANP ساعتی [9] برای انتخاب ارائه‌دهنده خدمات لجستیک استفاده شده است.

انتخاب تامین کننده خدمات لجستیک

برای مثال عددی در این تحقیق، انتخاب مسئله ارائه دهنده خدمات لجستیک انتخاب شده و برای این مشکل از رویکرد ANP استفاده شده است. یک شرکت لجستیک می خواهد لیفتراک اجاره کند. 3 کاندیدا برای اجاره وجود دارد. تخصص آنها و قیمت آنها با یکدیگر متفاوت است. برای مدل‌سازی مسئله، ابتدا هدف «انتخاب ارائه‌دهنده» برای یک شرکت توضیح داده می‌شود، سپس معیارها (معیارهای اصلی و زیرمعیارها) تعیین و توضیح داده می‌شوند. در تعیین معیارهای اصلی و فرعی برای انتخاب تامین کننده در بخش لجستیک، نظرات کارشناسان و بررسی های انجام شده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت. برای شرکتی که با آن سر و کار داریم، 3 ارائه دهنده نامزد به عنوان جایگزین نشان داده شده اند. اینها جایگزین A، جایگزین B و جایگزین C هستند. و در این مقاله معیارهای اصلی عبارتند از; کیفیت، زمان، هزینه و انعطاف پذیری.
معیارهای کیفیت: این معیار اصلی شامل زیرمعیارهایی است که در مورد تصمیمات کیفیت توضیح می دهد. معیارهای فرعی تحت این عنوان عبارتند از: «پاسخ صحیح (CR)»، «فلسفه (PH)»، «ثبات مالی (FS)» و «اطمینان (CO)».
معیارهای زمانی: در معیارهای زمانی زیر معیارها وجود دارد. “زمان ادغام (IT)”، “زمان همکاری (CT)” و “سرعت حمل و نقل (TS)”.
معیارهای هزینه: بر اساس معیارهای هزینه، این معیارهای فرعی وجود دارد. «هزینه‌های پایین (LC)»، «عملیات کمینه‌سازی هزینه (CMO)» و «سازگاری با قیمت‌های بخشی (CSP)».
معیارهای انعطاف پذیری: تحت معیارهای انعطاف پذیری می توان این زیرمعیارها را در نظر گرفت. «موقعیت جغرافیایی (GL)»، «انعطاف پذیری مالی (FF)»، «انعطاف پذیری مبلغ (AF)» و «انعطاف پذیری زمانی (TF)».

مدل مسئله، انتخاب ارائه دهنده خدمات لجستیک با استفاده از ANP

رابطه بین هدف، معیارها و گزینه ها

پس از تعیین این هدف، معیارها و جایگزین ها، 3 مقایسه باینری انجام شده است. پس از تکمیل تمام مقایسه های باینری، این داده ها مانند شکل 2 به نرم افزار Super Decisions وارد می شوند:

که در آن w1 برداری است که نشان دهنده تأثیر هدف بر معیارها (CRs) است. W2 ماتریسی است که تأثیر CR ها را بر هر یک از گزینه ها (ALTs) نشان می دهد، W3 و W4 ماتریس هایی هستند که به ترتیب وابستگی داخلی CR ها و وابستگی داخلی ALT ها را نشان می دهند. پس از اینکه همه داده ها وارد برنامه شدند، در نهایت نتیجه را می توان پیدا کرد. برای مشکل ما، سوپرماتریس بدون وزن، سوپرماتریس وزنی و سوپرماتریس حدی در بالا نشان داده شده است:

وزن دهی به تامین کنندگان

نتیجه گیری

فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) یکی از بهترین روش ها برای تصمیم گیری است. در مطالعه حاضر ما به مشکل “انتخاب ارائه دهنده خدمات لجستیک” برای یک شرکت لجستیک پرداخته ایم. به دلیل مشکلاتی که در این بخش وجود دارد با همین نرخ رشد می کنند. و برای انتخاب ارائه دهنده از روش ANP و نرم افزار Super Decisions استفاده می کنیم. با توجه به محاسبات، جایگزین A دارای 0.18، جایگزین B دارای 0.45 و جایگزین C دارای 0.37 وزن است. با این نتایج می توان گفت که انتخاب جایگزین B برای اجاره لیفتراک برای شرکت لجستیک منطقی ترین و امکان پذیرترین نتیجه است. سپس جایگزین C و جایگزین A به ترتیب امکان پذیر هستند.

منابع و ماخذ

[1] Mikhailov, L., 2003, “Deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgments”, Fuzzy Sets and Systems 134, 365-385.[2] Promentilla, M.A.B., Furuichi, T., Ishii, K., et al., 2007, “A fuzzy analytic network process for multi-criteria evaluation of contaminated site remedial countermeasures”, Journal of Environmental Management, doi: 10.1016/j.jenvman.2007.03.013.[3] Promentilla, M.A.B., Furuichi, T., Ishii, K., et al., 2006, “Evaluation of remedial countermeasures using the analytic network process”, Waste Management 26, 1410-1421.[4] Mikhailov, L., Singh, M.G., 2003, “Fuzzy analytic network process and its application to the development of decision support systems”, IEEE Transaction on Systems, Man, and Cybernetics-Part C: Applications and Reviews Vol.33, No.1, 33-41.[5] Mohanty, R.P., Agarwal, R., Choudhury, A.K., et al., 2005, “A Fuzzy ANP–based approach to R&D project selection: A case study”, International Journal of Production Research Vol. 43 No. 24, 5199–5216.[6] Yellepeddi, S., 2006, “An Analytical Network Process (ANP) approach for the development of a reverse supply chain performance index in consumer electronics industry”, presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, The University of Texas at Arlington.[7] Ertay T., Büyüközkan G., Kahraman, C., et al., 2005, Quality function deployment implementation based on Analytic Network Process with linguistic data: An application in automotive industry. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 16, 221–232.[8] Ayag, Z., Ozdemir, R.G., 2007, An intelligent approach to ERP software selection through fuzzy ANP. International Journal of Production Research Vol. 45, No. 10, 2169–2194.[9] Saaty, T.L., 2001, “Decision Making with Dependence and Feedback: Analytic Network Process, RWS Publications