تکنیک آماری ISM

مدلسازی معادلات تفسیری ISM

روابط میان متغیرهای پژوهش

هر رشته ای در حال گسترش مرزهای خود است و در این میان رویکردهای انضباطی متعدد برای حل مشکلات پیچیده ضروری شده است.

این پدیده منجر به مطالعه تعداد زیادی از سازه های همگرا یا واگرا نسبت به هم به طور همزمان می شود. این سازه ها ممکن است در تئوری یا بصورت عملی (مصاحبه، تحلیل محتوا و …) شناسایی شده باشند.

وارفیلد در دهه 1970 تکنیکی را برای ایجاد یک مدل رابطه متقابل بین متغیرها به نام مدلسازی ساختاری تفسیری توسعه داد.

مدلسازی ساختاری تفسیری[1] تکنیکی است برای ایجاد روابط متقابل بین عناصر مورد مطالعه در یک حوزه خاص از طریق استفاده از خرد جمعی و دانش خبرگان در خصوص وجود یا عدم وجود ارتباط میان متغیرهای تحقیق.

با اینک تکنیک تصویر کل نگر از سازه های مهم به شکل ساختار یافته به دست آمده که به خبرگان کمک می کند تا مشکل را به طور موثر و در قالب یک مدل یکپارچه بصورت تقدم و تاخر و نوع ارتباط حل کنند. این تکنیک به دلیل روش ساده و ارزش افزوده عمیق در حل مسئله در حوزه های مختلف به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای ISM

  • مدلسازی معادلات تفسیری به بازنمایی دانش جزئی، پراکنده و توزیع شده در دانش یکپارچه، تعاملی و عملی کمک می کند. بنابراین این تکنیک به ویژه برای مناطقی که ذاتاً چند رشته ای هستند مانند پایداری مفید است. نظم و انضباط پایداری عملکرد را در سه زمینه تضمین می کند: اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که به عنوان خط پایان سه گانه نامیده می شود، در حالی که جهان در حال توسعه است.
  • مدلسازی معادلات تفسیری به مدل سازی متغیرها کمک می کند و ساختار روابط متقابل موجود بین آنها را نشان می دهد. این به گروهی از افراد یا تصمیم گیرندگان کمک می کند تا با هم بحث کنند و دانش خود را به اشتراک بگذارند و در مورد روابط بین متغیرها به توافق برسند. شرکت کنندگان می توانند نظرات خود را بدون هیچ گونه دانشی از پیچیدگی ریاضی مربوط به مراحل زیربنایی به اشتراک بگذارند.
  • در این تکنیک روش دیگری به نام میکمک توسط C. Duperrin و M. Godet توسعه یافت. میکمک به طبقه بندی متغیرها به یکی از چهار دسته یعنی متغیرهای وابسته، مستقل، پیوندی و مستقل کمک می کند. معادلات تفسیری با میکمک به ابزاری قوی برای تجسم ساختار متغیرها همراه با روابط متقابل بین آنها تبدیل شده است.
  • مدلسازی معادلات تفسیری همچنین در چندین تکنیک تصمیم گیری مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند شبکه تحلیلی، تکنیک بتاپسیس و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می شود.

دانلود نرم افزار مدلسازی معادلات تفسیری ISM

بسیاری از نسخه‌های نرم‌افزار برای پیاده‌سازی مدل‌سازی ساختاری تفسیری از زمانی که اولین نسخه در آزمایشگاه‌های Battelle Columbus در سال 1974 توسعه یافت، نوشته شده است. اینجا.

نرم افزار اصلی مبتنی بر MS-DOS به همراه راهنمای کاربر که نمونه های دقیق را نشان می دهد را می توان از دانشگاه جورج میسون دانلود کرد. با این حال، از آنجایی که کد منبع از بین رفته است، استفاده محدودی دارد و فایل های اجرایی در سیستم عامل های ویندوز مدرن اجرا نمی شوند.

تکنیک میکمک: ضرب ماتریس ضربه متقابل اعمال شده برای طبقه بندی

[1] Interpretive Structural Modelling-ISM