فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند شبکه تحلیلی

فرایند شبکه تحلیلی (ANP) شکل کلی تری از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) است که در تحلیل تصمیمات چند معیاره استفاده می شود.

تفاوت فرایند تحلیل شبکه ای با فرایند تحلیل سلسله مراتبی

AHP یک مسئله تصمیم گیری را در یک سلسله مراتب با هدف ، معیارهای تصمیم گیری و گزینه های دیگر قرار می دهد

ANP آن را به عنوان یک شبکه ساختاردهی می کند.

سپس هر دو از یک سیستم مقایسه دو به دو برای اندازه گیری وزن اجزای سازه و در نهایت برای رتبه بندی گزینه های جایگزین در تصمیم گیری استفاده می کنند.

سلسله مراتب در مقابل شبکه

در AHP ، هر عنصر در سلسله مراتب مستقل از سایر عناصر در نظر گرفته شده است – معیارهای تصمیم گیری مستقل از یکدیگر و گزینه های دیگر مستقل از معیارهای تصمیم گیری و از یکدیگر در نظر گرفته می شوند.

اما در بسیاری از موارد در دنیای واقعی ، وابستگی متقابل بین موارد و گزینه ها وجود دارد. ANP نیازی به استقلال در بین عناصر ندارد ، بنابراین می تواند به عنوان ابزاری موثر در این موارد استفاده شود.

برای نشان دادن این موضوع ، یک تصمیم ساده در مورد خرید خودرو در نظر بگیرید. تصمیم گیرنده ممکن است بخواهد در بین چندین سدان سایز متوسط ​​با قیمت متوسط ​​تصمیم بگیرد.

ممکن است تصمیم خود را فقط بر اساس سه عامل انتخاب کند: قیمت خرید ، ایمنی و راحتی. AHP و ANP چارچوبهای مفیدی برای استفاده در تصمیم گیری فراهم می کنند.

AHP فرض می کند که قیمت خرید ، ایمنی و راحتی از یکدیگر مستقل نیستند و هر یک از سدان ها را با توجه به این معیارها به طور مستقل ارزیابی می کنند.

ANP امکان در نظر گرفتن وابستگی متقابل قیمت ، ایمنی و راحتی را فراهم می کند. اگر کسی بتواند با پرداخت هزینه بیشتر برای اتومبیل ایمنی یا راحتی بیشتری کسب کند (ANP می تواند آن را در نظر بگیرد.

به همین ترتیب ، ANP می تواند اجازه دهد که معیارهای تصمیم گیری تحت تأثیر صفات اتومبیل های مورد بررسی قرار گیرند. اگر به عنوان مثال ، همه اتومبیل ها بسیار بسیار ایمن هستند ، می توان از اهمیت ایمنی به عنوان معیار تصمیم گیری به طور مناسب کاسته شد.

ادبیات و جامعه

کاربردهای عملی بسیاری از ANP وجود دارد ، بسیاری از آنها شامل تصمیمات پیچیده ای در مورد مزایای (B) ، فرصت ها (O) ، هزینه ها (C) و خطرات (R) است. مطالعه این برنامه ها می تواند در درک پیچیدگی های ANP بسیار مفید باشد.

طرح کلی مراحل

درک ANP با استفاده از نرم افزار ANP برای کار با تصمیمات قبلاً انجام شده بهتر حاصل می شود. یکی از متون استاندارد این رشته ، این مراحل کلی را در بر می گیرد:

اطمینان حاصل کنید که مسئله تصمیم را با جزئیات ، از جمله اهداف ، معیارها و زیر معیارها ، بازیگران و اهداف آنها و نتایج احتمالی آن تصمیم ، درک کرده اید. جزئیاتی از تأثیرات تعیین کننده چگونگی بروز آن تصمیم را بیان کنید.

معیارهای کنترل و زیرمعیارها را در چهار سلسله مراتب کنترل یکی برای مزایا ، فرصت ها ، هزینه ها و خطرات آن تصمیم تعیین کنید و اولویت های خود را از ماتریس مقایسه جفت شده بدست آورید.

مجموعه کاملی از خوشه های شبکه (اجزا) و عناصر آنها را که مربوط به هر یک از معیارهای کنترل هستند تعیین کنید.

برای سازماندهی بهتر توسعه مدل و همچنین هرچه می توانید ، خوشه ها و عناصر آنها را به روشی راحت شماره بندی و مرتب کنید (شاید به صورت ستونی).

برای نشان دادن خوشه و عناصر یکسان برای همه معیارهای کنترل از برچسب یکسان استفاده کنید.

برای هر معیار کنترل یا زیر معیار ، زیرمجموعه ای مناسب از خوشه های مجموعه جامع را با عناصر آنها تعیین کنید و آنها را با توجه به تأثیرات وابستگی بیرونی و درونی آنها متصل کنید.

یک پیکان از یک خوشه به هر خوشه ای که عناصر آن روی آن تأثیر بگذارد کشیده می شود.

برای هر معیار کنترل ، سوپر ماتریس را با قرار دادن خوشه ها به ترتیب شماره گذاری شده و تمام عناصر موجود در هر خوشه ، هم به صورت عمودی در سمت چپ و هم به صورت افقی در بالا ، بسازید.

اولویت های بدست آمده از مقایسه های زوجی را به عنوان زیر ستون ستون مربوطه ابرمادرس در موقعیت مناسب وارد کنید.

تجزیه و تحلیل حساسیت را بر روی نتیجه نهایی انجام دهید.