معرفی آموس

آموس یک نرم افزار آماری است و مخفف آنالیز ساختارهای لحظه ای است.

AMOS یک ماژول است که به SPSS اضافه شده است و برای مدل سازی معادلات ساختاری ، تحلیل مسیر و تحلیل عامل تأییدی استفاده می شود.

همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل کوواریانس یا نرم افزار مدل سازی علی شناخته می شود.

آموس یک برنامه تصویری برای مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است.

در AMOS ، ما می توانیم با استفاده از ابزارهای ساده طراحی ، مدل ها را به صورت گرافیکی ترسیم کنیم. AMOS به سرعت محاسبات SEM را انجام می دهد و نتایج را نمایش می دهد.

در محاسبه ضرایب SEM ، AMOS از روش های زیر استفاده می کند:

  • حداکثر احتمالات
  • حداقل مربعات بدون وزن
  • حداقل مربعات تعمیم یافته
  • معیار بدون توزیع براون
  • حداقل مربعات بدون مقیاس

ساخت مدل در آموس

ابتدا باید AMOS را اجرا کنیم. با کلیک بر روی منوی “شروع” و انتخاب گزینه “گرافیک AMOS” ، می توانیم برنامه را اجرا کنیم.

در لحظه شروع به کار AMOS ، پنجره ای به نام “AMOS graphic” ظاهر می شود. در این پنجره می توانیم به صورت دستی مدل SEM خود را ترسیم کنیم.

Attaching Data: با انتخاب نام فایل از گزینه data file ، می توانیم داده ها را در AMOS برای تجزیه و تحلیل SEM ضمیمه کنیم. اگر روی نماد “انتخاب داده” کلیک کنیم ، این گزینه نیز ظاهر می شود.

متغیر مشاهده شده: از آیکون مستطیل برای ترسیم متغیر مشاهده شده استفاده می شود.

Unobserved Variable: از آیکون دایره برای ترسیم متغیر مشاهده نشده استفاده می شود.

رابطه علت اثر: از یک فلش تک سر در AMOS برای ترسیم رابطه علت علت بین متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده استفاده می شود.

کوواریانس: از یک فلش دو سر برای ترسیم کوواریانس بین متغیرها استفاده می شود.

اصطلاح خطا: در AMOS ، نماد اصطلاح خطا در کنار نماد متغیر مشاهده نشده است و برای ترسیم متغیر پنهان استفاده می شود.

نامگذاری متغیر: وقتی روی یک متغیر در یک پنجره گرافیکی کلیک راست می کنیم ، از اولین گزینه “Properties object” برای دادن نام متغیر در AMOS استفاده می شود.

آیکون های دیگری نیز وجود دارد و این آیکون ها در ترسیم گرافیکی مدل SEM کمک می کنند. نمادهایی مانند پاک کردن آیکون ، نماد متحرک ، محاسبه نماد ، مشاهده متن ، خصوصیات تجزیه و تحلیل و غیره ، در ترسیم نمودار SEM به صورت گرافیکی کمک می کنند.

پس از اجرای تجزیه و تحلیل ، می توانیم نتایج را در پنجره گرافیکی مشاهده کنیم. همچنین می توانیم خروجی متن را مشاهده کنیم. پنجره گرافیکی فقط رگرسیونهای استاندارد شده و غیراستریزان شده و وزن اصطلاحات خطا را نشان می دهد. تمام نتایج در خروجی متن نشان داده خواهد شد.

خروجی های آموس

خلاصه متغیر: در AMOS و خلاصه متغیر خروجی متن آن ، می توانیم ببینیم که چند متغیر و از کدام متغیرها برای تجزیه و تحلیل SEM استفاده می شود. می توانیم ببینیم که چند متغیر مشاهده شده و چند متغیر مشاهده نشده در مدل وجود دارد.

دستیابی به حالت عادی: در مدل SEM ، داده ها باید به طور معمول توزیع شوند. AMOS خروجی متنی را ارائه می دهد و Skewness ، Kurtosis و Mahalanobis d-squared test در مورد نرمال بودن داده ها به ما می رساند.

تخمین ها: در خروجی متن AMOS ، گزینه تخمین نتیجه را برای وزن رگرسیون ، بارگذاری استاندارد برای فاکتور ، پسماند ، همبستگی ، کوواریانس ، اثر مستقیم ، اثر غیر مستقیم ، اثر کل و غیره ارائه می دهد.

شاخص اصلاح: در خروجی متن AMOS ، نتیجه شاخص اصلاح قابلیت اطمینان مسیر ترسیم شده در مدل SEM را نشان می دهد. اگر مقدار شاخص MI زیاد باشد ، بنابراین می توانیم مسیرهای بیشتری را به مدل SEM اضافه کنیم.

Model Fit: در خروجی متن AMOS ، گزینه fit مدل نتیجه خوبی برای مدل آماری متناسب خواهد داشت. این همه خوبی شاخص های تناسب را نشان می دهد ، مانند GFI ، RMR ، TLI ، BIC ، RMSER و غیره.