انواع تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه ای بر انواع تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری دانش جمع آوری ، کاوش ، سازماندهی ، کاوش الگوها و روندها با استفاده از یکی از انواع آن یعنی نوع توصیفی (برای توصیف داده ها) ، نوع استنباطی (برای تعمیم جمعیت) ، تجزیه و تحلیل پیش بینی ، اکتشافی و مکانیکی برای پاسخ دادن به آن سوالاتی از قبیل: “چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟” ، “چه باید کرد؟” ، “چرا” و غیره می باشد.

انواع مختلف تجزیه و تحلیل آماری

توصیفی از نوع تجزیه و تحلیل آماری
نوع تحلیل آماری استنباطی 
تجزیه و تحلیل تجویزی
تجزیه و تحلیل پیش بینی
تحلیل علی
تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی
تحلیل مکانیکی

1. توصیفی تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری توصیفی همانطور که از نام آن پیداست به توصیف داده کمک می کند. خلاصه داده ها را به گونه ای بدست می آورد که می توان اطلاعات معنی دار را از آنها تفسیر کرد.

با استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی ، به نتیجه ای نمی رسیم ، با این وجود می دانیم که اطلاعات چیست ، یعنی با توصیف کمی داده ها آشنا می شویم.

2. آمار استنباطی

گروهی از داده ها که شامل اطلاعاتی است که ما به آن علاقه داریم به عنوان جمعیتی شناخته می شود. از آمار استنباطی برای تعمیم جمعیت با استفاده از نمونه ها استفاده می شود.

جایی که نمونه از خود جمعیت گرفته می شود. لازم است که نمونه ها به درستی جمعیت را نشان دهند و نباید مغرضانه عمل کنند.

روند دستیابی به این نوع نمونه ها به عنوان نمونه گیری نامیده می شود.

آمار استنباطی از این واقعیت ناشی می شود که نمونه گیری به طور طبیعی خطاهای نمونه گیری را به همراه دارد و بنابراین انتظار نمی رود که به طور کامل جمعیت را نشان دهد.
برای تعمیم داده ها دو نوع روش آمار استنباطی وجود دارد:

برآورد پارامترها
آزمون فرضیه آماری
دو مورد فوق انواع اصلی تحلیل آماری هستند.

3. تجزیه و تحلیل تجویزی

“آنچه باید انجام شود؟” تجزیه و تحلیل تجویزی با پرسیدن این سوال روی داده ها کار می کند. این منطقه مشترک تجزیه و تحلیل کسب و کار برای شناسایی بهترین اقدامات ممکن برای یک وضعیت است.

ایده کل آن ارائه مشاوره ای است که هدف آن یافتن توصیه بهینه برای یک فرایند تصمیم گیری است. این مربوط به تحلیل توصیفی و پیش بینی است.

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها را توصیف می کند ، یعنی آنچه اتفاق افتاده و پیش بینی می کند که چه اتفاقی می افتد تجزیه و تحلیل نسخه ای بهترین گزینه را در میان گزینه موجود پیدا می کند.

4. تجزیه و تحلیل پیش بینی

“چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟” برای پیش بینی وقایع آینده از تحلیل پیش بینی استفاده می شود.

این واقعیت براساس تاریخ و واقعیت موجود است. از الگوریتم آماری و تکنیک های یادگیری ماشین برای تعیین احتمال نتایج آینده ، روندهای مبتنی بر داده ها و رفتار تاریخی و جدید استفاده می کند.

تجارت برای افزایش مزیت رقابتی و کاهش ریسک مربوط به آینده غیرقابل پیش بینی ، تجزیه و تحلیل پیش بینی می کند. تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل پیش بینی داده کاوی ، مدل سازی ، A.I. و غیره است.

5. تحلیل عاملی

از آنجا که دنیای تجارت کنونی مملو از حوادثی است که ممکن است منجر به شکست شود ، Causal Analysis درصدد شناسایی دلیل آن است.

این تلاش می کند تا علت اصلی را پیدا کند ، یعنی دلیل اصلی اینکه ممکن است چیزی اتفاق بیفتد. این یک روش رایج است که در صنعت IT برای تضمین کیفیت نرم افزار استفاده می شود. و صنایعی که به بلایای بزرگ رسیدگی می کنند.

6. تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی

این یک رویکرد تحلیلی است که بر شناسایی الگوها در داده ها و کشف روابط ناشناخته متمرکز است. هدف از تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی ، بررسی داده های از دست رفته ، یافتن روابط ناشناخته و بررسی فرضیه ها و فرضیات است.

7. تحلیل مکانیکی

تجزیه و تحلیل مکانیکی در صنایع بزرگ نقش مهمی دارد. گرچه این روش در میان روشهای متداول تجزیه و تحلیل آماری نیست ، اما جای بحث دارد. برای درک دقیق تغییرات در متغیر داده شده که به متغیرهای دیگر منجر می شود ، استفاده می شود. این فرض کار می کند که سیستم داده شده تحت تأثیر تعامل مولفه داخلی آن قرار می گیرد. تأثیر خارجی را در نظر نمی گیرد.

نتیجه گیری

در این مقاله ، ما انواع مختلف روش های تجزیه و تحلیل آماری را درک کردیم. فعالیت گسترده ای در این زمینه وجود دارد. مشاغل هتل ها ، طرح های لباس ، فروشگاه های موسیقی ، فروشندگان ، بازاریابی و حتی سیاست ها برای ادامه کار تا حد زیادی به داده ها اعتماد می کنند. زمینه های دیگر شامل پزشکی ، روانشناس و غیره را نیز شامل می شود. از آنجا که داده ها به تنهایی می توانند مفید باشند تجزیه و تحلیل آماری در به دست آوردن بینش کمک می کند.

اقتباس از منبع