مطابق با الگوریتم، برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می­شود که اولین و اساسی­ترین معیار، ضرایب معناداری z و مقادیر t است. برازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر t به این صورت است که اگر تعداد نمونه بیشتر از 120 باشد، مقادیر بیشتر از 96/1 در سطح اطمینان 95% معنادار بوده و اگر بیشتر از 66/2 باشد در سطح 1% معنادار می­باشد (داوری و رضازاده، 1393).