نرم افزار  حداقل مربعات جزئی[1](PLS) نرم­افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل­های معادلات ساختاری طراحی به کار می­رود. این نرم­ افزار با استفاده از همبستگی و کواواریانس بین متغیرهای اندازه­گیری شده، می­تواند بارهای عاملی، واریانس­ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند، و از آن می­توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر(مدل سازی علی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد. مهمترین دلیل استفاده از این روش حجم کم نمونه و یا داده­های غیر نرمال است. برای تحلیل مدل­­ها در روش مدل­سازی ساختاری تفسیری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، دو مرحله اصلی وجود دارد. که شامل مرحله برازش مدل و آزمون فرضیه می­باشد.


[1]Partial Least Squares