پایایی ابزار اندازه­گیری یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری انتخاب شده، در صورت تکرار اندازه­گیری متغیرها در شرایط یکسان، تا چه حد نتایج مشابهی را ارائه می­کند (خاکی، 1387). همچنین می­توان گفت که پایایی ابزار اندازه­گیری، درجه­ای است که نتایج به­دست آمده می­تواند از اندازه­گیری مجدد نیز به­دست آید. به بیان دیگر، با به­کارگیری ابزار اندازه­گیری در موقعیت­های یکسان، باید نتایج یکسانی حاصل شود. پایایی در پژوهش حاضر، از سه طریق، سنجش بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی می­گردد. مقدار ملاک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 4/0 می باشد (هولاند، 1999).

ضریب آلفای کرونباخ، یکی از متداول­ترین روش­های اندازه­گیری اعتمادپذیری و یا پایایی پرسشنامه­هاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسشنامه این است که اگر صفت­های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان­های مختلف مجدداً اندازه­گیری شوند، نتایج تقریباً یکسان حاصل شود. ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش­ها، عقاید و… به­کار می­رود. در واقع می­خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ­گویان از سوالات، یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس­هاست. مقیاس­ها عبارتند از دسته­ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت­ها اختصاص داده می­شود. رایج­ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی به­کار می­رود، مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت، اساس کار بر فرض هم وزن بودن  گویه­ها استوار است (که در این مطالعه نیز استفاده شده است).