اعتبار یا روایی یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری تا چه حد مناسب انتخاب شده است و می­تواند متغیر مورد نظر را اندازه­گیری کند (خاکی، 1387). اعتبار محتوایی بیانگر آن است که پرسش­ها در راستای هدف­های مورد نظر تهیه شده و هدف را به­طور مناسب اندازه­گیری می­کند (مهدوی و نمازی، 1390).

اعتبار ساختاری، مربوط به مفاهیم یا ویژگی­هایی است که از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار می­گیرد. به منظور بررسی روایی در مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت PLS، از دو روش روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می­شود. روایی همگرا به میزان همبستگی هر سازه با متغیرهای (شاخص­ها) خود می­پردازد. معیار AVE محاسبه شده توسط نرم افزار PLS برای این منظور به کار می­رود. مقدار مناسب برای AVE، 5/0 به بالاست. روایی واگرا، از دیگر معیارهای بررسی برازش مدل­های اندازه­گیری است که دو موضوع را پوشش می­دهد: الف) مقایسه میزان همبستگی بین شاخص­های یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص­ها با سازه­های دیگر. ب) مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخص­هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه­ها روش فورنل و لارکر (1981).