منظور از پایایی یک پرسشنامه این است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان پرسشنامه در شرایط مشابه دوبار اندازه گیری کنیم. نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است و آن چه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد و هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیک باشد سوالات پایاترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر است (سکاران، 1381، 445)