منظور از روایی این است که پرسشنامه مورد نظر یا (ابزار اندازه گیری) می تواند خصیصه مورد مطالعه را اندازه گیری کند و به عبارت دیگر روایی تعیین می کند، ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه گیری می کند و بر آزمون درستی و خوب بودن نسخه ها و انواع آزمون های روایی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از:

 1-روایی محتوای

2-روایی وابسته به معیار و

3-روایی سازه