برای بررسی میزان قدرت تبیین و پیش بینی از ضریب تعیین استفاده می شود. مقادیر قابل قبول ضریب تعیین برای سازه های تکی برابر با 0.33 و بالاتر می باشد. مقادیر پایین از 0.33 حاکی از قدرت پیش بینی پایین سازه ی مستقل برای سازه ی وابسته می باشد.