جهت اندازه گیری پایایی پرسشنامه از دو روش استفاده می گردد:

1-آلفای کرونباخ

2-پایایی ترکیبی[1].

حد قابل قبول برای آلفای کرونباخ مقادیر برابر و بالای 0.7 بوده در حالیکه این حد برای پایایی ترکیبی برابر با 0.8 و بالاتر می باشد. مقادیر کمتر از این دو به معنای پایایی غیر قابل قبول می باشد. همچنین، بایستی عنوان داشت که پایایی ترکیبی به مراتب از آلفای کرونباخ دارای قدرت بالاتری می باشد زیرا وزن های هر سوال را نیز در نظر می گیرد که در روش آلفای کرونباخ چنین چیزی مشاهده نمی شود.

[1] Composite reliability