پایایی آزمون مقیاسی است که به وسیله آن درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد. به عبارت بهتر، اعتماد پذیری ابزار، میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. روش عمده برآورد ضریب پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است که به منظور محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه هایی که خصیصه های مختلفی را اندازه گیری می کنند، به کار می رود.

زمانی که گردآوری داده ها متکی به اجرای یک تست واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سوال ها صورت می گیرد ، البته یک  محدودیت  آن است که همه ی  عملیات سنجش به وسیله ی یک تست واحد در یک زمان انجام می شود.روش های تحلیل واریانس بستگی به هیچ نوع انتخاب خاصی از لحاظ تقسیم سوال ها ندارد و تقریبی است از مقدار متوسط همه همبستگی هایی که ممکن است از راه های مختلف اختصاص سوال ها به فرم موازی تست به دست آمده باشد.کلی ترین صورت تحلیل واریانس سوال از طریق ضریب آلفای کرانباخ به دست می آید.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.