در فصل چهارم پس از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری مانند Spss, Lisrel, Smart PLS, Amos, Topsis, Expert Choice, ایویوز و … از طریق شاخص های توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه تحلیل داده ها می پردازیم. در بخش نخست، داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، توصیف و سپس جهت سنجش  ، روابط علی بین فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.

آمار توصیفی

به طور کلی، روش هایی را که به وسیله آن ها می توان اطلاعات جمع آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن، محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش است (آذر و مومنی، 1389). شاخص­های توصیف داده­ها به سه گروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخص­های مرکزی (میانگین[1])، شاخص­های پراکندگی (واریانس[2] و انحراف معیار[3]) و شاخص­های شکل توزیع (ضریب چولگی[4] و ضریب کشیدگی[5]) مورد بررسی قرار می­گیرند.

آمار استنباطی

بعد از تجزیه تحلیل توصیفی داده ها، به تحلیل استنباطی داده ها می پردازیم. در تجزیه تحلیل استنباطی، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار می گیرند.

[1] Mean

[2] Variance

[3] Std. Deviation

[4] Skewness

[5] Kurtosis