تعداد واحدهای تحت بررسی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)

چارنز،کوپرو رودز، درساخت مدلCCR به یک رابطة تجربی رسیدند که رابطه بین تعداد واحدهای مورد ارزیابی را با تعداد ورودیها و خروجیهای مسأله نشان می‌داد. این رابطه به صورت زیراست:

(تعداد خروجیها + تعداد ورودیها) 3 ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی

در صورتی که این رابطه برای واحدهای مورد ارزیابی صدق نکند، تعداد واحدهای کارای مدل زیاد می‌شود و عملاً تفکیک و رتبه‌بندی بین واحدها سخت می‌گردد. برای رفع این نقیصه، سعی می‌شود  با  ترکیب ورودیها یا خروجیهای مشابه، تعداد آنها را کاهش داد (زیاو، بیل و ریوز[1]، 1997).[1] Xiao-Bail, Reeves