نحوه تفسیر نمودارهای استاندارد و معنی داری در تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل

در حالت تخمین استاندارد بارهای عاملی نشان داده می شود، هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده (سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 3/0 و 6/0 قابل قبول و اگر بیشتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.

در حالت معنی داری نیز باید ارزشt  (ضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار 96/1 باشد تا رابطه بین هر سؤال و متغیر مورد نظر معنی دار باشد. در صورتیکه که ارزش t برای همه سؤالات بیشتر از مقدار 96/1 بدست آمده لذا رابطه بین سوالات و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤالات تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند.