شاخص های برازش در تکنیک حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت PLS

معیارR2

R2نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا می گذارد. چینسه مقدار 19/0،33/0 و 67/0 را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2معرفیمی‌کند (چین، ۱۹۹۸،نقل از داوری و رضازاده،۱۳۹۲).

معیار[Q2[1

در صورتی که مقدار Q2در مورد یک سازه‌ی درون زا صفر و یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین سازه‌های دیگر مدل و آن سازه‌ی درون زا به خوبی تبیین نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصلاح دارد. هنسلر و همکاران (۲۰۰۹) در مورد شدت قدرت پیش بینی مدل در مورد سازه‌های درون زا، سه مقدار 02/0،15/0 و 35/0 را تعیین نموده اند (هنسلر و همکاران، ۲۰۰۹،نقل از داوری و رضازاده،۱۳۹۲).

معیارGOF

معیار GOF مربوط به بخش کلی مدل­های معادلات ساختاری است که توسط این معیار محقق می­تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه­گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. برای بررسی برازش در یک مدل کلی تنها یک معیار به نام GOF استفاده کی­شود. سه مقدار 01/0، 25/0، 36/0 به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است(وتزلس و همکاران،2009). این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می­شود:

[1] -Stone – Geisser Criterion