پایایی در مدلسازی معادلات ساختاری

رای تعیین سازگاری یا انسجام یا ثبات درونی[1] سئوالاتی از پرسشنامه که قرار است جنبه های یک مفهوم یا سازه را اندازه گیری کند بایستی با یک دیگر همبستگی نسبتا زیادی داشته باشند. یکی از روشهای اندازه گیری برای سازگاری درونی محاسبه نوعی پایایی است که ازطریق آلفای کرونباخ صورت می گیرد و به ضریب آلفا معروف است .قاعده کلی این است که مقدار آلفای کرونباخ یک پرسشنامه بایستی حداقل به مقدار عددی 70 درصد نزدیک باشد. البته بایستی دقت نمود که زیاد بودن آن (بالای 90 درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولا ممکن است سئوالات با هم همخطی چندگانه داشته یعنی سئوالات با هم همپوشانی دارند(کوواریانس مشترک آنها بالا است) و به عبارتی یک چیز را اندازه می گیرند که در این صورت بایستی یکی از سئوالاتی که همپوشانی بالایی دارند را نگه داشت و مابقی را از پرسشنامه حذف نمود.ثانیا ممکن است سئوالات با یکدیگر همبستگی کمی داشته باشند که بهتر است در این حالت به سه مورد دیگر که در گزارش Spss  می آید توجه نمود.

(1) همبستگی یک سئوال با مابقی سئوالات[2]

 (2) مجذور همبستگی چندگانه[3]

(3) مقدار آلفای کرونباخ اگر آن سئوال حذف شود[4]

اگر مورد (1) و (2) کم باشد و مقدار (3) به اندازه نسبتا زیاد تری از ضریب آلفای بدست آمده در محاسبه اولیه باشد بهتر است آن سئوال را حذف نمود.

اگر در ستون (2) یعنی مجذور همبستگی چندگانه در سئوالی برابر یک باشد تکینی داشته و اگر نزدیک یک باشد همخطی چندگانه داریم چنانچه و اگر نزدیک صفر باشد و با عاملهای مهم همبستگی پایینی داشته باشد داده ای پرت محسوب می شود.[1] -internal consistency

[2]-corrected item-Total correlation

[3]-Squared Multiple Correlation

[4]- Cronbach’s Alpha if item Deleted