مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها

مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها شامل CCR و BCC که به ترتیب به مدل‌های بازده به مقیاس ثابت و متغیر معروف‌اند می‌باشند، که در این پژوهش نیز از این مدل‌ها استفاده می‌شود.

در مدل CCR برای تعیین بالاترین نسبت کارایی و دخالت دادن میزان نهاده‌ها و ستاده‌های سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده در تعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی، رابطه (1) ارائه‌شده است:

مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها

مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها