پایگاه تحلیلی آماری

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند. برخلاف روش رگرسیون که با میانگین سازی در مقایسه ی واحدها به بهترین عملکرد موجود در مجموعه واحدهای تحت بررسی دست می یابد. تحلیل پوششی داده ها هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می کند در هر روش از تمامی اطلاعات به طور کامل استفاده می شود در روش رگرسیون عملکرد در واحد نسبت به یک معادله رگرسیون بهینه شده مشخص می شود، در حالی که در تحلیل پوششی داده ها با ساخت و حل n مدل عملکرد n واحد بررسی می شود. در مدل تحلیل پوششی داده ها منظور از:

DMU1 عبارتست از یک واحد سازمانی یا یک سازمان مجزا که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس اداره می شود به شرط آنکه این سازمان یا واحد دارای فرآیند سیستمی باشد یعنی تعدادی عوامل تولید به کارگرفته شود تا تعداد محصول بدست آید.

1Decision Making Unit

ورودی ها که با  نشان داده می شوند عاملی هستند که با افزودن یک واحد از آن به سیستم با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی کاهش یابد.

خروجی ها که با  نشان داده می شوند عاملی هستند که با افزودن یک واحد از آن به سیستم با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی افزایش یابد.

مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها