برطرف شدن نیاز به حجم بالای نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری

نرم افزار اسمارت پی ال اس توانسته مشکل نامناسب بودن حجم نمونه را به روش مدلیابی معادلات ساختاری با کمک حداقل مربعات جزیی در نمونه های مشابه قبلی مانند لیزرل و آموس بر طرف سازد. نگرش نرم افزار لیزرل بر بیشینه سازی کوواریانس و مدلیابی Smart PLS بر بیشینه سازی واریانس تمرکز دارد که این روش جدید وابستگی کمتری به شروط مختلف مانند نرمال بودن داده ها و نیز حجم داده ها دارد. بنابراین برخلاف لیزرل و آموس این روش جدید برای کاربردهای واقعی مناسب تر است. همچنین در مواقعی که مدل ها به مراتب پیچیده تر هستند استفاده از نرم افزار اسمارت PLS به مراتب نتیجه بهتری نسبت به لیزرل و آموس دارد.