محاسبه شاخص متوسط واریانس استخراج شده (Average variance extracted):

این شاخص توسط فورنل و لارکر (1981) پیشنهاد شد:
برای این شاخص حداقل مقدار 0.5 درنظر گرفته شده است بدین معنا است که متغیر پنهان موردنظر حداقل 50 درصد واریانس مشاهده پذیرهای

شاخص متوسط واریانس استخراج شده (AVE)

انجام فصل 4 پایان نامه با استفاده از اغلب نرم افزارهای آماری