تعیین روایی سازه ها روش فورنل و لارکر با استفاده از نرم افزار اسمارت PLS

یکی از روش های تعیین روایی واگرای سازه ها استفاده از روش ماتریس فورنل و لارکر است که در این روش روایی واگرا زمانی در سطح قابل قبول است که میزان میزان واریانس استخراج شده[1] برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه‌های دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه‌ها) در مدل باشد (فورنل و لارکر، ۱۹۸۱،نقل از داوری و رضازاده،۱۳۹۲).[1] Average Variance Extracted- AVE