مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS

لازم به ذکر است، در پژوهش­هایی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادلات ساختاری[1] استفاده می­شود. مدل سازی معادلات ساختاری یک تکنیک بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق­تر، بسط مدل خطی عمومی[2] است که به محقق امکان می­دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه­ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه های درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است (هومن، 1393). برای اجرای مدل معادلات ساختاری روش­های متنوعی وجود دارد که یکی از جدیدترین رویکرد­ها در مدل معادلات ساختاری روش حداقل مجذورات جزئی[3] است. روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) به جای بازتولید ماتریس کواریانس تجربی، بر بیشترین واریانس تبیین شده­ی متغیرهای وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تمرکز دارد. همانند هر مدل­یابی معادلات ساختاری، مدل کمترین مجذورات جزئی از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان می­دهد و یک قسمت اندازه­گیری که نحوه ارتباط بین متغیرهای مکنون و نشانگرهای آن­ها را منعکس می­کند، تشکیل شده است. به علاوه این­که در این رو می­توان متغیر تعدیلگر را نیز در نظر گرفت (Wold, 1975). از این رو، باتوجه به دلایل بیان شده، در پ}وهش ها جهت برازش مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیه ها از روش PLS به کمک نرم افزارSmart PLS استفاده شد.

تیم آماری ما آمده انجام فصل 4 ژایان نامه و تحلیل آماری پروژه ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS) می باشد. برای سفارش تحلیل آماری می توانید با ما تماس بگیرید تا در اسرع دقت پاسخگو باشیم:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org


[1]. Structural Equation Modeling (SEM)

[2]. General Liner Model (GLM)

[3]. Partial Least Squares (PLS)