مدل ساختاری معادلات ساختاری با نرم افزار PLS

مدل ساختاری معادلات ساختاری صرفا ترسیم روابط علی بین متغیرهای مکنون(پنهان) است. به بیان دیگر هدف این مدل کشف هر دوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مکنون برونزا بر متغیرهای مکنون درونزا است در مجموع تمامی مراحل مدلسازی شامل پنج مرحله زیر است:

  1. پیشنهاد مدل
  2. شناسایی مدل
  3. برآورد مدل
  4. ارزیابی مدل
  5. اصلاح مدل
  6. تفسیر مدل

 نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS) نیز یکی از نرم افزارهای جدید در زمینه انجام مدلسازی معادلات ساختاری می باشد که در با توجه به اینکه حجم نمونه در دیگر نرم افزارهای آماری حساس می باشد و به عنوان مثال حداقل به 200 یا 250 نمونه نیاز دارد، این نرم افزار به حجم نمونه ها حساس نبوده و می تواند در حجم نمونه های کمتر مدل را اجرا نماید. نرم افزار PLS از روش روش حداقل مربعات جزیی استفاده می کند و در حوزههای متنوع از جمله حوزهی منابع انسانی کاربرد دارد. نرم افزار PLS نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیکهای مشابه معادلات ساختاری همچون لیزرل[1] و ایموس[2] نیاز به شروط کمتری دارد. به طور مثال بر خلاف لیزرل، مدلیابی مسیر پی ال اس برای کاربردهای واقعی بخ ویژه در شرایطی که مدل ها اغلب پیچیده ترند مناسبتر است و بهره گیری از این نرم افزار مطلوب تر خواهد بود. مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد و با داده های 30 تا و یا کمتر می توان مدل یابی معادلات ساختاری و مدل اندازه گیری را اجرا کرد.[1] LISREL

[2] AMOS