پایگاه تحلیلی آماری

در مبحث معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل طراحی شده از نرم افزار لیزرل از شاخص های کای دو[1] به درجه آزادی ، شاخص برازندگی[2]، شاخص تعدیل برازندگی[3]، میانگین مجذور پس مانده ها[4]، شاخص نرم شده برازندگی[5]، شاخص نرم نشده برازندگی[6]، شاخص برازندگی فزاینده[7]، شاخص برازندگی تطبیقی[8] و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب[9] استفاده شده است . جدول زیر محدوده شاخص های برازش را نشان می دهد:

جدول 1) مقادیر شاخص های برازش مدل و نتیجه برازش

مقدار الگو

مقدار مطلوب

شاخص برازش

؟؟؟

00/3>

χ2/df

؟؟؟

90/0<

GFI)Goodness of Fit Index)

؟؟؟

90/0<

AGFI)Adjusted Goodness of Fit Index)

؟؟؟

05/0>

RMR)Root Mean square Residual)

؟؟؟

90/0<

NFI )Normed Fit Index)

؟؟؟

90/0<

NNFI )Non-Normed Fit Index)

؟؟؟

90/0<

IFI)Incremental Fit Index)

؟؟؟

90/0<

CFI )Comparative Fit Index)

؟؟؟

08/0>

RMSEA)Root Mean Square Error of Approximation)

در صورتیکه شاخص های برازش در محدوده فوق قرار گرفت الگوی نهایی از برازش مناسبی برخوردار می باشد و می توان به داده ها و خروجی تحلیل آماری اطمینان داشت.

 


[1] X2

[2] GFI

[3] AGFI

[4] RMR

[5] NFI

[6] NNFI

[7] IFI

[8] CFI

[9] RMSEA