پایگاه تحلیلی آماری

تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق و باید توجه داشت که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق انتخاب می گردد. اغلب روش تحقیق اختیاری نیست، زیرا ماهیت موضوع تحقیق، سوالات و اهداف آن و درجات آزادی در مداخله و کنترل عوامل موثر بر پدیده ، موضوعات مهمی هستند که پاردایم، راهبرد و روش تحقیق مناسب را مشخص و تعیین می کند. علوم اجتماعی و مدیریت مانند سایر علوم، روش های خاص خود را دارد و با آنها در مجامع علمی شناخته می‌شود. هر یک از این روش ها با اهداف ویژه‌ای استفاده می شوند و پیش فرض‌ها و رویکردهای خاصی دارند. به طور کلی می توان از دو رویکرد کمی و کیفی سخن گفت. در فصل سوم پایان نامه با تمرکز بر این چهار عنصر اصلی فرایند تحقیق، سایر عناصر و متغیرهای تحقیق توضیح داده می شوند. از آنجا که در این پژوهش از روش شناسی ترکیبی استفاده شده، تمرکز اصلی مباحث در فصل سوم پایان نامه بر چارچوب های انتخاب شده روش ترکیبی خواهد بود، سپس ابعاد کمی و کیفی پژوهش حاضر تبیین می شود.

 در فصل سوم پایان نامه مباحث مربوط ‌به روش‌شناسی تحقیق، شامل نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه مورد مطالعه، ابزارهای سنجش، روایی و پایایی آن، روش‌های تجزیه و تحلیل داده ‌ها و روش طراحی الگوی تحقیق در دو فاز روش کیفی و روش کمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تخصصی بودن انتخاب روش آماری مناسب، استفاده از تخصص کارشناسان چه در مرحله تدوین پروپوزال و چه در مرحله انتخاب روش تجزیه و تحلیل مراجعه با کارشناس آماری مساله ای مهم قلمداد می گردد. برای انتخاب روش های آماری شما و یا تصحیح روش های آماری منتخب می توانید با ما تماس بگیرید:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org