فصل 4 پایان نامه

در هر پژوهش، به­منظور دست­یابی به اطلاعاتی قابل فهم برای تصمیم‌گیری در خصوص صحت یا سقم فرضیه­ها یا سؤالات پژوهش، لازم است داده­های جمع­آوری شده مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرند. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متّکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق است؛ تجزیه تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم­ترین بخش­های تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. به طورکلی در این مرحله داده‌ها در دو بعد توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. آمار توصیفی و استنباطی یکی از قدیمی­ترین تقسیم بندی­های علم آمار است. تغییر رویکرد فکری بشر از قیاس به استقراء، که در آن تعمق بر اجزاء و حکم نمودن بر کل مدنظر است، مبنای این تقسیم بندی است. تجزیه و تحلیل توصیفی مبین به­کارگیری روش­های لازم جهت سازماندهی، تلخیص، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده­های جمع­آوری شده است. در آمار استنباطی، محقق، نتایج حاصل از مشاهدات خود در نمونه انتخابی را به کل جامعه آماری تعمیم می­دهد. بحث نمونه­گیری و تعمیم نتایج نمونه به کل جامعه، از موضوعاتی است که حیطه آمار استنباطی را از آمار توصیفی جدا کرده است. در مجموع بر این اساس، در این فصل چهارم پایان نامه تجزیه و تحلیل داده­ها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می­شود.