روش تحقیق آماری

هر تحقیق و پژوهش با طرح مساله آغاز می شود. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه ها می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیه ها، داده های جمع آوری شده، ورودی اساسی و پایه تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد، داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشد که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این تجزیه و تحلیل آماری ابتدا پس از پیشنهاد مدل مفهومی، به بیان روش تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه تحلیل داده ها تشریح و پس از توزیع پرسشنامه میان اعضای جامعه آماری و وارد کردن داده ها در نرم افزار Spss و لیزرل به فرضیات و سوالات تحقیق پاسخ می دهیم.