تحلیل آماری با تکنیک ANP با نرم افزار سوپر دسیژن (Super Decision)

فرآیندهای تحلیل شبکه ای و سلسله مراتبی، محقق را در تحلیل انواع پدیده های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی تکنولوژی یاری نموده و با بکارگیری تمامی عوامل و معیارهای محسوس و نامحسوس، قالب و چهارچوب فراگیری را برای تحلیل این مسائل در حوزه ی علوم انسانی فراهم می نماید. منطق اصلی این تکنیک برای تحلیل پدیده های مختلف در حوزه ی علوم انسانی، تحلیل رفتار کنش گران بر اساس قضاوت هایی است که آنها را به انجام کنش و یا اتخاذ تصمیمی خاص از میان گزینه های مختلف پیش روی هدایت نموده است.

روش های های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، توسط آقای پروفسور توماس ال. ساعتی، استاد دانشگاه پترزبورگ و یکی از اعضای آکادمی ملی مهندسی ایالات متحده ابداع شده اند. ایشان دارای مدرک فوق دکتری رساضیات بوده و به خاطر تلاش های علمی، مدال طلای انجمن بین المللی تصمیم گیری چند معیاره را دریافت نموده است (HO.2008,P211).

فرآیندهای تحلیل شبکه ای و سلسله مراتبی در اصل نوعی تئوری تصمیم گیری بوده و بیشترین کاربرد آنها نیز در همین راستا می باشد، لکن مؤلف با مهندسی معکوس، آنها را جهت تحلیل کنش تصمیم گیران به کار برده است. فرآیندهای فوق، روش جامع و قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوت های شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده و با فراهم نمودن یک ساختار برای سازمان دهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آنها نسبت به گزینه ها، فرآیند تصمیم گیری را آسان می نمایند. در واقع، این دو فرآیند، مدل های تصمیم گیری می باشند که بر مبنای ریاضیات و الگوریتم روانشناسانه ی انسان بنیان گذاشته شده اند (Sucu, 2003, P67).

انجام خدمات تحلیل آماری با نرم افزار سوپر دسیژن (super decision)

انجام فصل 4 پایان نامه با تکنیک ANP

انجام فصل 4 پایان نامه با تکنیک AHP

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org