انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها[1] الگوی برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای می باشد که دارای چندین ورودی و خروجی است. در این تکنیک روش های علمی مبتنی بر مسائل بهینه سازی جهت تعیین واحدهای کارا و نیز نیازهای واحدهای ناکارا جهت رسیدن به کارایی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. امروزه تحلیل پوششی داده ها با توجه به کاربردهای فراوان بویژه در امر تصمیم‌گیری به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه تصمیم‌گیری و سنجش کارآیی واحدهای تصمیم‌گیری مطرح می‌باشد. شما دانشجویان و پژوهشگران می توانید برای انجام فصل 4 پایان نامه خود و کار پژوهشی خود با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگوی نیازهای شما باشیم.

انجام تحلیل پوششی داده ها با استفاده از نرم افزار لینگو (Lingo) و گمز (GAMS) با هزینه و در زمان مناسب

  1. انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار گمز
  2. انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار لینگو
  3. انجام تحلیل آماری با نرم افزار گمز
  4. انجام تحلیل آماری با نرم افزار لینگو[1] Data Envelopment Analysis = DEA