ilifestyle-white

اموس یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌های آماری جهت محاسبات تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. از کاربردهای دیگر این نرم افزار تعیین نرمالیته چند متغیره برای داده های پرسشنامه می باشد که با این روش می توان تحلیل بهتری روی داده های پرسشنامه داشت.

این نرم افزار نیز همانند نرم افزار لیزرل از کابردهای مشابهی همچون تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری برخوردار می باشد. از نظر گرافیکی و دقت محاسبه نرم افزار لیزرل از این نرم افزار دقیق تر می باشد.

با توجه به درخواست دانشجویان به انجام تحلیل آماری با آموس (Amos) و با توجه به امکان انجام تحلیل آماری با این نرم افزار خدمات انجام تحلیل آماری توسط ما امکان پذیر است. کافیست با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم:

انجام تحلیل آماری با آموس

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org