اصول کار با لیزرل

مراحل تحلیل آماری با تکنیک مدل معدلات ساختاری و نرم افزار لیزرل:

  1. انتخاب موضوع پژوهش بر اساس مدل ساختاری
  2. ارائه مدل ساختاری پژوهش که به دو صورت زیر پیشنهاد می گردد:

الف) الگوبرداری از یک مدل مفهومی

ب) مطالعه ادبیات نظری تحقیق و استخراج مدل مفهومی

  1. 3. مشخص کردن ابعاد متغیرها
  2. 4. طراحی پرسشنامه که به دو صورت انجام می شود:

الف) پرسشنامه استاندارد بومی سازی شده

ب) پرسشنامه محقق ساخته

  1. 5. ایجاد مدل اندازه گیری بمنظور تشخیص روایی سازه ها
  2. 6. انجام تست نرمالیته

7. پیاده سازی مدل معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات تحقیق

یک نمونه از مدل معادلات ساختاری در شکل زیر آمده است:

اصول کار با لیزرل

اصول کار با لیزرل