لیزرل به زبان ساده

تا قبل از ورود نرم افزار لیزرل و معادلات ساختاری به عرصه تحلیل آماری در کشور، پژوهشگران با استفاده نرم افزار Spss کارهای آماری مرتبط با مقاله، طرح های پژوهشی و پایان نامه را انجام می دادند. با به روی کار آمدن نرم افزار لیزرل قابلیت هایی از این نرم افزار در دسترس قرار گرفت. همچنین نرم افزار لیزرل با توجه به اینکه از ماتریس کوریانس به حل مدل و یا آزمون فرضیات استفاده می کند از دقت بالایی برخوردار می باشد.

از جمله کاربردهای این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم
  2. تحلیل اکتشافی
  3. حل مدل با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری
  4. انجام تحلیل مسیر
  5. و …