تحلیل عاملی[1] روشی جهت تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود که داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است و مشخصه بارز این تحلیل اینستکه در این روش شما هیچ متغیر وابسته ای نداریدو فقطاین متغیرها هستند که روابطشان با هم در مجموع مورد تحلیل قرار می گیرد.

این تحلیل به دو صورت شکل می گیرد:

  1. تحلیل اکتشافی:

در این نوع از تحلیل عاملی، متغیرهای مربوط به هر متغیر از قبل مشخص نیستند و با نرم افزار Spss و با لیزرل این مولفه ها بر اساس تجزیه و تحلیل اکتشافی دسته بندی می گردند.

  1. تحلیل عاملی تاییدی:

سوالات هر متغیر مشخص بوده و فقط روایی هر سازه نیاز به مشخص شده دارد و با هر دو نرم افزار Spss و Lisrel قابل انجام است.

شکل زیر نمونه ای از تحلیل عاملی تاییدی با کمک لیزرل می باشد:

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی

انجام تحلیل عاملی با نرم افزارهای Spss و لیزرل توسط ما بصورت حرفه ای و با کیفیت بسیار بالا و تضمین شده که در تمام مراحل تایید کار پژوهشی شما کنار شما هستیم.

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org


[1] Factor Analysis