انجام فصل 4 پایان نامه

با توجه به محدودیت های زمانی دانشجویان در انجام فصل 4 پایان نامه و همچنین تاریخ نهایی تحویل فصل 4 برای شهریور ماه کلیه خدمات آماری در این مرکز با کوتاهترین زمان صورت می گیرد.

برای تسریع در امور موارد زیر آماده و با ما بصورت تلفنی و یا آدرس ایمیل در ارتباط باشید تا در اسرع وقت مشکلات شما رسیدگی شود و فصل 4 پایان نامه شما با  نرم افزار لیزرل و همچنین تمامی نرم افزارهای مورد استفاده در رشته های مدیریت و علوم اجتماعی انجام شود.

1. پرسشنامه و داده

2. مدل مفهومی

3. فرضیه ها

4. توضیحات اضافی در مورد نحوه انجام کار

5. آزمون های پیشنهادی توسط دانشجو و یا استاد راهنما

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org