پایگاه تحلیلی آماری

در مدل معادلات ساختاری پس از مشخص نمودن میزان برازش مدل مورد بررسی، باید میزان پایایی مربوط به هر بعد، سازه و یا مدل را مورد ارزیابی قرار داد.

شاخص CR در مدل معادلات ساختاری با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد که در صورتی که این مقدار بالاتر از 0.6 باشد مدل ایجاد شده شما از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

پایایی سازه در مدل معادلات ساختاری

پایایی سازه در مدل معادلات ساختاری