آموزش نحوه ساخت syntax با لیزرل (LISREL)

آموزش نحوه ساخت syntax  با لیزرل (LISREL)

پراچر (2006)[1]

  1. ساخت syntax برای برای محاسبه همبستگی بین X و Y:

TI bivariate correlation

    DA NI=2 NO=40

    CM

    0.958365

    0.231046 1.163310

    MO NX=2 NK=2 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE

    LK

    X Y

    ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1

    PD

    OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF

  1. ساخت syntax برای محاسبه همبستگی بین X و Y به طور همزمان در دو گروه، با محدودیت برابری در محل.
  2. ساخت syntax برای محاسبه همبستگی نسبی بین X و Y، و متغیر کنترل برای هر دو W.
  3. برای محاسبه همبستگی نسبی بین X و Y به طور همزمان در دو گروه، هر دو تحت کنترل X و Y توسط W، با محدودیت برابری در محل.
  4. برای محاسبه همبستگی مربعات بین X و Y.
  5. ساخت سینتاکس برای آزمایش یک فرضیه الگوی برای همبستگی. این نحو شامل چند صفت داده چند روش مورد بحث می شود.
  6. برای آزمایش یک فرضیه الگوی برای ارتباط با مشتقات جزئی.

GROUP 1 bivariate correlation
DA NG=2 NI=2 NO=40
CM
0.958365
0.231046 1.163310
MO NX=2 NK=2 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE
LK
X Y
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
GROUP 2 bivariate correlations
DA NI=2 NO=40
CM
0.923433
0.021623 1.263412
MO NX=2 NK=2 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE
LK
X Y
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
EQ PH(1,2,1) PH(2,1)
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI partial correlation
DA NI=3 NO=40
CM
1.405466
0.633555 0.958365
0.359973 0.231046 1.163310
MO NX=3 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
W X Y
FR PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
GROUP 1 partial correlation
DA NG=2 NI=3 NO=65
CM
1.371222
0.308131 0.875000
0.063412 0.024306 0.085601
MO NX=3 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
W X Y
FR PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
GROUP 2 partial correlation
DA NI=3 NO=49
CM
1.593040
0.104162 1.034864
0.043919 0.123677 0.086420
MO NX=3 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
W X Y
FR PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
EQ PH(1,3,2) PH(3,2)
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI corr_squared
DA NI=2 NO=40
CM
0.958365
0.231046 1.163310
MO NX=2 NK=2 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE AP=1
LK
X Y
FR LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
VA 1 PH 1 1 PH 2 2
CO PA(1)=PH(2,1)**2
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI bivariate correlation pattern hypothesis
DA NI=6 NO=113
CM
1.00
0.53 1.00
0.56 0.44 1.00
0.65 0.38 0.40 1.00
0.42 0.52 0.30 0.56 1.00
0.40 0.31 0.53 0.56 0.40 1.00
MO NX=6 NK=6 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE
LK
QS AS ES QP AP EP
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 LX 3 3 LX 4 4 LX 5 5 LX 6 6
ST .5 PH 2 1 PH 3 1 PH 3 2 PH 4 1 PH 4 2 PH 4 3
ST .5 PH 5 1 PH 5 2 PH 5 3 PH 5 4 PH 6 1 PH 6 2 PH 6 3 PH 6 4 PH 6 5
EQ PH 2 1 PH 5 1 PH 4 2 PH 5 4
EQ PH 3 1 PH 6 1 PH 4 3 PH 6 4
EQ PH 3 2 PH 6 2 PH 5 3 PH 6 5
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI partial correlation pattern hypothesis
DA NI=10 NO=1071
CM
0.249
0.003  0.229
0.025  0.157  0.283
0.032  0.141  0.213  0.258
-0.006  0.146  0.143  0.134  0.223
0.024  0.171  0.269  0.217  0.178  0.377
0.017  0.137  0.201  0.181  0.143  0.248  0.283
-0.009  0.146  0.144  0.128  0.166  0.172  0.149  0.246
0.028  0.178  0.278  0.231  0.180  0.342  0.257  0.195  0.459
0.012  0.143  0.194  0.174  0.146  0.231  0.203  0.166  0.275  0.316
MO NX=10 NK=10 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
SEX M08 R08 C08 M10 R10 C10 M12 R12 C12
FR PH 1 1 PH 3 2 PH 4 2 PH 4 3 PH 5 2 PH 5 3 PH 5 4 PH 6 2 PH 6 3
FR PH 6 4 PH 6 5 PH 7 2 PH 7 3 PH 7 4 PH 7 5 PH 7 6 PH 8 2 PH 8 3
FR PH 8 4 PH 8 5 PH 8 6 PH 8 7 PH 9 2 PH 9 3 PH 9 4 PH 9 5 PH 9 6
FR PH 9 7 PH 9 8 PH 10 2 PH 10 3 PH 10 4 PH 10 5 PH 10 6 PH 10 7
FR PH 10 8 PH 10 9 LX 2 1 LX 3 1 LX 4 1 LX 5 1 LX 6 1 LX 7 1 LX 8 1
FR LX 9 1 LX 10 1 LX 2 2 LX 3 3 LX 4 4 LX 5 5 LX 6 6 LX 7 7 LX 8 8
FR LX 9 9 LX 10 10
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 PH 4 4 PH 5 5 PH 6 6 PH 7 7 PH 8 8 PH 9 9 PH 10 10
VA 1 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 PH 4 2 PH 4 3 PH 5 2 PH 5 3 PH 5 4 PH 6 2 PH 6 3
ST .5 PH 6 4 PH 6 5 PH 7 2 PH 7 3 PH 7 4 PH 7 5 PH 7 6 PH 8 2 PH 8 3
ST .5 PH 8 4 PH 8 5 PH 8 6 PH 8 7 PH 9 2 PH 9 3 PH 9 4 PH 9 5 PH 9 6
ST .5 PH 9 7 PH 9 8 PH 10 2 PH 10 3 PH 10 4 PH 10 5 PH 10 6 PH 10 7
ST .5 PH 10 8 PH 10 9 LX 2 2 LX 3 3 LX 4 4 LX 5 5 LX 6 6 LX 7 7 LX 8 8
ST .5 LX 9 9 LX 10 10
EQ PH 3 2 PH 6 5 PH 9 8
EQ PH 4 2 PH 7 5 PH 10 8
EQ PH 4 3 PH 7 6 PH 10 9
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF

[1] Preacher, K. J. (2006). Testing complex correlational hypotheses using structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 13, 520-543.