انجام تحلیل آماری با Spss

انجام Spss با هزینه ، زمان و کیفیت عالی(09370942358)

نرم افزار Spss پرکاربردترین نرم افزار در میان نرم افزارهای رشته مدیریت و علوم اجناعی می باشد که با توجه به تعداد آزمون های آماری که از این نرم افزار قابل استخراج است گستره فراوانی دارد.

این نرم افزار علاوه بر تحلیل داده های پرسشنامه،داده های دیگر مانند اطلاعات بورس و داده های مالی را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

از جمله آزمون هایی که از این نرم افزار قابل استخراج است عبارتند از:

  1.  آزمون تی تک نمونه ای
  2. آزمون های همبستگی از قبیل پیرسون و اسپیرمن
  3. آزمون فریدمن و کندال جهت رتبه بندی و …
  4. تحلیل رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس..
  5. آزمون یومان ویتنی و …
  6. سنجش تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر دیگر متغیرها و …

با توجه به تجربه ما در انجام تحلیل آماری با  Spss و همچنین نیاز پژوهشگران به انجام کار آماری با این نرم افزار، آماده ارائه خدمات آماری در زمینه انجام Spss هستیم….

کافیست با ما تماس بگیرید:

مهندس نازک تبار

09120487321
info@irstat.org