انجام تحلیل آماری با LISREL

LISREL نرم افزاری قدرتمند جهت تحلیل روابط آماری میان متغیرهای تحقیق می باشد. اساس کار LISREL بر تحلیل آماری مبتنی بر ماتریس کوواریانس می باشد.با توجه به محدودیت های استفاده از این نرم افزار و همچنین نداشتن آشنایی پژوهشگران با روشهای آماری و تحلیل با LISREL ، این خدمات توسط ما با کیفیت عالی و اثبات شده و همچنین هزینه و زمان مناسب ارائه می گردد.

برای ارتباط با ما می توانی از دو طریق ایمیل و همچنین شماره های زیر اقدام کنید:

تمام موقع روز پاسخگوی شما هستیم:

مهندس نازک تبار

09120487321
info@irstat.org