تحلیل آماری با تکنیک تاپسیس(TOPSIS)

تصمیم گیرندگان همیشه باید برای پیدا کردن بهترین انتخاب خود از میان تمام جایگزین های ممکن دارای مشکل بوده اند. محققان توجه زیادی بر روی حل این مشکل داشته اند و بسیاری از انواع روش های پیشنهادی برای حل مشکل MCDM در طول این سال ها صورت گرفته است.

در این میان تکنیک تاپسیس مخفف کلمه [TOPSIS[1 می باشد که به معنی اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل می باشد که یک روش چند معیاره تجزیه و تحلیل تصمیم گیری می باشد که در ابتدا توسط هوانگ و یون در سال 1981 و 1987با تحولات بیشتر توسط لای و لیو در سال 1993 توسعه داده شده است. تاپسیس بر این مفهوم است که انتخاب جایگزین باید کوتاه ترین فاصله هندسی را از راه حل مثبت ایده آل و طولانی ترین فاصله هندسی را از راه حل ایده آل منفی داشته باشد.

فصل 4 پایان نامه خود را با روش تاپسیس و AHP به ما بسپارید:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org


[1] Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution-TOPSIS