لیزرل

مدل معادلات ساختاری گستره وسیعی از کاربردهای مختلف را دارا می باشد که در زیر بدان اشاره می کنیم:

 1. ایجاد مدل مفهومی با خطای اندازه گیری
 2. اندازه گیری مدل های غیر بازگشتی
 3. تحلیل واریانس چند متغیره
 4. مقایسه گروه های مختلف
 5. آزمون فرضیه های آماری
 6. تحلیل عاملی تاییدی

نرم افزار لیزرل مخفف روابط ساختاری خطی، یک بسته نرم افزار آماری مورد استفاده در مدل سازی معادلات ساختاری است. لیزرل در دهه 70 توسط کارل جورسکوگ[1] توسعه داده شد و سپس بعد از ایجاد تغییرات زیاد و توسعه قابلیت های این نرم افزار جدید ترین نسخه، تا ژانویه 2012 با ورژن 8.8 تولید شده است.

البته برای تحلیل معادلات ساختاری نرم افزارهای مختلفی مانند آموس و EQS در بازار موجود است که لیزرل مهم ترین و دقیقترین نرم افزار برای تحلیل آماری می باشد که از کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. محاسبه روابط علت و معلولی
 2. تحلیل عاملی تأییدی
 3. آمار استنباطی
 4. تحلیل عاملی اکتشافی
 5. تحلیل عاملی
 6. تجزیه و تحلیل چند متغیره
 7. آمار چند متغیره
 8. تجزیه و تحلیل مسیر
 9. روان سنجی
 10. مدل سازی معادله ساختاری


[1] Karl Jöreskog