پایگاه تحلیلی آماری

انجام فصل 4 پایان نامه با کیفیت عالی با نرم افزارهای زیر:

    • lisrel
    • spss
    • expert choice
    • super decision
  • eviews

هزینه انجام فصل 4 پایان نامه بصورت توافقی و مرحله ای از پژوهشگران دریافت می گردد.

تا تایید استاد راهنما و حتی بعد از دفاع پایان نامه و ارائه خدمات همراه شما هستیم…

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org