مثالی از مدل معادلات ساختاری

مدل سازی معادله ساختاری می تواند انواع متفاوتی از مدل های نظری را بیازماید. مدل های پایه شامل مدل های رگرسیونی، مدل های مسیر و مدل های عاملی تاییدی می شوند.دلیل ما برای این مدل های پایه آن است که مقدمات لازم را برای فهم مدل های معادله ساختاری فراهم می آورند.

اول اینکه دو نوع اصلی از متغیرها وجود دارند:

  1. متغیرهای پنهان
  2. متغیرهای آشکار یا مشاهده شده

متغیرهای پنهان(سازه های عامل ها) متغیرهایی هستند که نمی توان آنها را مستقیما مشاهده یا مورد سنجش قرار داد.

متغیرهای پنهان بطور غیر مستقیم مشاهده و اندازه گیری می شوند و بنابراین از مجموعه متغیرهایی استنباط می شوند که از طریق آزمون ها یا پیمایش ها و مانند آن سنجش می شوند.

مثالی از مدل معادلات ساختاری

به عنوان مثال، اعتماد به غریبه ها در روابط اجتماعی معرف سازه ای جامعه شناختی است. هوش متغیر پنهانی است که معرف یک سازه روانشناختی است. اعتماد مشتریان به تجارت امریکایی متغیر پنهانی است که معرف سازه ای اقتصادی است و شرایط جسمانی بزرگسالان متغیر پنهان دیگری است که سازه ای بهداشتی را منعکس می کند.

متغیرهای مشاهده شده، سنجش شده یا معرف، مجموعه متغیرهایی هستند که ما به منظور تعریف یا استنباط متغیر پنهان یا سازه بکار می بریم. بعنوان مثال، مقیاس تجدیده نظر شده رگسلر برای هوش کودکان، ابزاری است که متغیری سنجش شده(امتیازها) را بدست می دهد و می توان از آن برای استنباط سازه هوش کودک استفاده کرد. متغیرهای معرف دیگری نیز وجود دارند که آزمون های هوش بوده و می توانند برای نشان دادن یا تعریف سازه هوش(متغیر پنهان) بکار برده شوند. شاخص داوجونر، یک سنجه استاندارد است که سازه اقتصاد شرکتی امریکا است. سایر متغیرهای سنجش شده ممکن است شامل تولید ناخالص داخلی، فروش جزئی یا صادرات باشد. فشار خون یکی از ده ها متغیر بهداشتی است که می تواند معرق متغیر پنهانی باشد که تناسب خوانده می شود.

هریک از این متغیرهای مشاهده شده یا معرف ها تعریفی از یک متغیر پنهان را نمایندگی می کنند. محققان مجموعه ای از معرف ها را برای تعریف یک متغیر پنهان بکار می برند. بنابراین ابزارهای متفاوتی ممکن است برای تعریف سازه ها بکار روند. بنابرای ابزارهای متفاوتی ممکن است برای تعریف سازه ها بکار روند. در مثال های طرح شده در معرف های ذکر شده می توان از مقیاس هوش استانفورد، بینه، شاخص NASDAQ و سطح کلسترول فردی بترتیب برای سازه های روانشناختی، اقتصادی و بهداشتی استفاده کرد.