کاربرد معادلات ساختاری در رشته های مختلف

مدل سازی معادله ساختاری، انواع متنوعی از مدل ها را با هدف اساسا مشابه، برای به تصویر کشیدن روابط میان متغیرهای مشاهده شده بکار می برد. این هدف، فراهم کردن آزمونی کمی برای یک مدل نظری مفروض شده بوسیله محقق است. بطور اخص، مدل های نظری متنوعی می توانند در مدل سازی معادله ساختاری آزمون شوند. این مدل ها فرض می کنند که چگونه مجموعه ای از متغیرها سازه ها را تعریف کرده و چگونه این سازه ها با یکدیگر مرتبطند.

بعنوان مثال یک پژوهشکر علوم اجتماعی ممکن است با این فرضیه رروبرو باشد که مشارکت اجتماعی داوطلبانه تابع سطح اعتماد اجتماعی است. محقق علوم تربیتی ممکن است فرض کند که محیط خانه یک دانش آموز پیشرفت و آینده تحصیلی اش را در مدرسه تحت تاثیر قرار می دهد. یک محقق بازاریابی ممکن است با این فرضیه روبرو باشد که اعتماد مشتری به یک شرکت، به افزایش فروش محصولات شرکت منتهی می شود. همچنین یک متخصص مراقبت های بهداشتی ممکن است بر این عقیده باشد که یک رژیم غذایی مناسب و حرکات نمرمشی منظم به کاهش خطر حمله قلبی منجر خواهد شد.

در هریک از این مثال ها، بر اساس یک نظریه و پژوهش تجربی، پژوهشگران معتقدند که مجموعه ای از متغیرها سازه هایی را تعریف می کنند که بر اساس فرضیه به شیوه ای خاص با یکدیگر در ارتباطند. هدف تحلیل مدل سازی معادله ساختاری اینست که معین کند مدل نظری تا چه حد بوسیله داده های نمونه ای حمایت می شود.اگر داده های نمونه ای مدل نظری را تایید کردند آنگاه می توان مدل های نظری پیچیده تری را فرض کرد و اگر داده های نمونه ای موید مدل نظری نیستند، آنگاه می توان مدل پایه را اصلاح و مجددا آنرا آزمون کرد و یا اینکه مدل های نظری دیگری را طرح و آزمون نمود. در نتیجه مدل سازی معادله ساختاری مدل های نظری را با استفاده از روش علمی آزمون فرضیه می آزماید تا فهم ما را از روابط پیچیده میان سازه ها توسعه بخشد.

تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل و معادلات ساختاری

دکتر حسین موحد

09120487321-09300657524
info@irstat.org