تحلیل عاملی چیست؟

تمرکز تحلیل عاملی در تحلیل آماری روی این موضوع است که آیا مجموعه‌ای از متغیرها دارای آنچنان سنخیتی با هم هستند که بتوان آنها را در سازه‌ای و یا متغیری قابل ترکیب دانست.

انواع تحلیل های مرسوم در تحلیل های آماری عبارتند از:

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی اکتشافی

که هر دو تحلیل با استفاده از نرم افزار لیزرل قابل انجام می باشند.

1.در تحلیل عاملی تاییدی محقق بدنبال یافتن این سوال است که آیا مجموعه‌ای از پرسش‌ها، یک سازه یا متغیر مشخص را اندازه‌گیری می‌کنند؟

در تحلیل عاملی تاییدی پژوهشگر به دنبال تایید یک چارچوب سازه‌ای از پیش تعیین شده است. وی از پیش بر اساس تئوری‌های موجود ارتباط هر عامل با زیرمجموعه خاصی از متغیرها را معین ساخته و به دنبال تایید آن‌ها می‌باشد.

2. اما در تحلیل عاملی اکتشافی بدنبال پاسخ به این سوال است که کدام دسته از پرسش ها، یک سازه یا متغیر را اندازه گیری می کنند؟

در تحلیل اکتشافی پیش فرض اولیه محقق آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد.به عبارت دیگر در این روش محقق هیچ پیش فرض اولیه ای ندارد(بر خلاف تحلیل عاملی تاییدی).

در تحلیل اکتشافی، پژوهشگر به دنبال کشف ساختار بنیادی مجموعه‌ای از متغیرها است و الگوهای احتمالی در داده‌ها را شناسایی می‌کند. در این روش، سازه‌ها از دل متغیرها کشف می‌شوند.

تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید…

دکتر حسین موحد

09120487321-09300657524
info@irstat.org